Nếu đặc điểm đầu tiên của năm 2011 là tính chất cách mạng thì đặc điểm kế tiếp cần được nhấn mạnh: tính chất quần chúng.
Có thể gọi năm 2011 là năm của quần chúng. Tiếp tục đọc