Trong bài “Quốc Hội thế mà hay”, tôi có nêu ý kiến: Điều quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay không phải là góp thêm vào cái rừng luật đã có một hai bộ luật này nọ. Mà là phải chấm dứt ngay tình trạng hành xử theo luật rừng của chính quyền. Tiếp tục đọc