Trương Tấn Sang: “Việc thực hiện phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XI có một số thiếu sót, khuyết điểm”

Bài được đăng trên VietnamNet, nhưng sau đó đã bị gỡ xuống…
Danluan
Ông Trương Tấn Sang: BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm…
Trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đảng sáng nay (12/1), Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nói: Việc giám sát, đánh giá cán bộ, quy trình bổ nhiệm cán bộ còn có mặt chưa hợp lý… Trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, vẫn có cán bộ để vợ con thu vén lợi ích riêng.
Kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang khẳng định, BCH Trung ương đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng đồng thời cũng còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục.
Chẳng hạn, một số vấn đề lớn, quan trọng, gây bức xúc xã hội đã được nêu trong các văn kiện Đại hội X nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Như nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, vấn đề đại diện chủ sở hữu và nâng cao hiệu quả DNNN, chính sách quản lý, đền bù, thu hồi đất đai, vấn đề dân chủ.
Một số vấn đề BCH Trung ương đã ra nghị quyết, nhưng chưa cân nhắc đầy đủ nguồn lực nên khi thực hiện đã vướng mắc, chậm trễ như Chiến lược biển, tam nông.
Nhiều vấn đề chưa được bàn kỹ, chưa có đầy đủ thông tin về những ý kiến khác nhau, chưa coi trọng việc lấy ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan khoa học, các chuyên gia, nên có việc đã thông qua chủ trương nhưng khi triển khai thực hiện còn những ý kiến khác nhau, chưa tạo được sự đồng thuận cao.
Ông Trương Tấn Sang dẫn chứng, chẳng hạn việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, sáp nhập một số bộ, ban đảng. Hoặc có việc Trung ương đã có chủ trương nhưng khi Chính phủ trình ra Quốc hội lại chưa được nhất trí thông qua như dự án đường sắt cao tốc.
Theo ông Sang, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được quan tâm đúng mức.
Các ủy viên BCH Trung ương Đảng vẫn còn một số người chưa chủ động đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc của đất nước. Chưa tích cực, chủ động và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm ở vị trí công tác được giao. Chưa quan tâm đúng mức tới việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thay thế mình.
Thường trực Ban Bí thư nhận định, nhiều cán bộ để xảy ra một số sai phạm, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống hoặc để vợ, con, cấp dưới lợi dụng chức quyền thu vén lợi ích cá nhân, phải xử lý kỷ luật, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Phương án nhân sự khóa XI còn thiếu sót

Kiểm điểm công tác Bộ Chính trị, ông Sang cho hay, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị nhiều đề án trình BCH Trung ương chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc, giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của đất nước về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.
Tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn một số khuyết điểm.
Chẳng hạn, còn chậm chỉ đạo khắc phục một số mặt hạn chế, yếu kém của nền kinh tế. Kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước còn nhiều hạn chế cổ phần hoá DNNN còn để thất thoát tài sản nhà nước quản lý hoạt động các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước còn nhiều yếu kém. Từ đó, hoạt động của một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước thấp.
Nguồn lực đầu tư của Nhà nước có tập đoàn rơi vào tình trạng phá sản, gây tổn thất lớn về kinh tế, làm bức xúc xã hội.
Cũng theo ông Trương Tấn Sang, vẫn chưa ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội. Lãnh đạo xử lý sai phạm sau thanh tra, kiểm tra, điều tra ở một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, một số doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác chưa kịp thời.
Nhiều trường hợp, việc quản lý cán bộ không sâu sát, chưa bảo đảm đánh giá đúng cán bộ.
Phân cấp trong công tác cán bộ vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa đủ rõ thẩm quyền giám sát, đánh giá cán bộ quy trình bổ nhiệm có mặt chưa hợp lý. Chưa xây dựng được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước khoá XI chưa quan tâm đào tạo, tạo điều kiện cho các ủy viên Trung ương dự khuyết trưởng thành.
Kết quả chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, tự phê bình và phê bình, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Nhiều cán bộ, tổ chức cơ sở đảng yếu, chưa làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, chậm phát hiện, ngăn ngừa sai phạm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
Theo ông Sang, công tác giám sát trong Đảng là vấn đề mới, nhưng hướng dẫn chưa đủ rõ, gây lúng túng. Do không kịp thời phát hiện sai phạm để khắc phục nên một số cán bộ các cấp vi phạm phải xử lý kỷ luật (trong đó có cả cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).
Việc tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu gương của một số cán bộ các cấp còn nhiều yếu kém, gây tổn hại đến uy tín và thanh danh của Đảng.
Việc thực hiện phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có một số thiếu sót, khuyết điểm.

Phát huy dân chủ, lắng nghe nhiều chiều

Về hoạt động của Ban Bí thư, ông Sang cho hay, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, giải quyết kịp thời nhiều công việc thường xuyên, đột xuất hằng ngày của Đảng.
Dù vậy, vẫn còn không ít khuyết điểm như chưa kịp thời và chủ động trong chỉ đạo lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các luận điệu sai trái chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chưa kịp thời giải thích cho nhân dân về một số vấn đề lớn, nhạy cảm còn có ý kiến khác nhau.
Về tác phong làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Sang thừa nhận, quy chế làm việc, vai trò lãnh đạo tập thể được thể hiện rõ, nhưng trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trong một số lĩnh vực chưa rõ, nên vẫn còn một số công việc chậm được giải quyết.
Cơ chế phối hợp và phân cấp trong giải quyết một số vấn đề quan trọng, nhạy cảm về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tôn giáo, tư tưởng – văn hoá… chưa được cụ thể hoá để bảo đảm chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời một số vấn đề cụ thể.
Tự phê bình và phê bình trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư có mặt còn hạn chế. Việc thảo luận chủ trương về một số dự án lớn chưa kỹ, chưa coi trọng việc lấy ý kiến các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, khi trình ra Quốc hội chưa được sự đồng thuận, nhất trí, thậm chí có dự án không được thông qua.
Theo ông Sang, những thiếu sót, khuyết điểm trên có nguyên nhân do chưa làm rõ, quyết liệt trách nhiệm cá nhân.
“BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm, thiếu sót nói trên”, ông Sang khẳng định.
Rút kinh nghiệm các hạn chế nêu trên, thời gian tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung tuân thủ theo một số nguyên tắc, chẳng hạn, thực hiện đầy đủ, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong tổ chức, hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, luôn luôn giữ gìn và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Phát huy dân chủ, lắng nghe được nhiều ý kiến, tập hợp được trí tuệ của các thành viên cấp uỷ, cán bộ, đảng viên đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
Giữ vững sự lãnh đạo của tập thể cấp uỷ về những vấn đề lớn, quan trọng, đồng thời nâng cao quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt chính sách cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm.
Lê Nhung

Một bình luận

 1. DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI .
  Xin tất cả dân Việt Nam hãy gắn thêm chữ ” Chó ” sau lưng chữ ” Đảng ” (DCSVN) ,thành chữ ” Đảng Chó ” ,trên tất cả các tài liệu tin tức có chữ Đảng (DCSVN) . Để đáp lại luận điệu tuyên truyền của CS ,đồng hoá chữ Đảng với Đảng CSVN :

  .TPHCM = Tội Phạm HCM
  .Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao = Viện Ám sát Nhân dân Tối cao.
  .Ủy Ban Nhân Dân = Quỷ Ban Nhân Dân.

  .Đảng (CSVN) = Đảng Chó (CSVN) .

  .DCSVN = Đảng Chó Săn VN .
  .XHCN = Xạo Hết Chổ Nói …………………….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: